Créneaux d'entrainements

       
NATIONALE 3 FEMININES    Mercredi 19 h - 21 h + Vendredi 20 h - 22 h    
REGIONALES FEMININES     Mardi 19 h - 21 h + Vendredi 19 h - 21 h     
M 17 Féminines (Cadettes)    Lundi 18h30 -20 h + Mercredi 18h30-20 h15     

        
REGIONAUX MASCULINS     Mardi 21 h - 23 h   +  Vendredi 20 h 30 - 22 h 30
DEP. MASCULINS A      Mardi 18 h30-20 h30 + Vendredi 21h-22 h30    
DEP. MASCULINS B     Mardi 20h30-22h30 + Vendredi 21h - 22 h30    
M  17 Masculins (Cadets)    Lundi 18h30-20h + Jeudi 18h45-20h15    

        
ECOLE DE VOLLEY     Mercredi 17 h - 18 h 30   BABY-VOLLEY Samedi 9h - 10h
        
LOISIR    Lundi 19 h - 22h30 + Jeudi 20 h 30 -23 h